فایل های دسته بندی تعمیرات و سرویس منوال - صفحه 1

lenovo b460A la46_uma_09922-1_0117_2

lenovo b460A la46_uma_09922-1_0117_2:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک LENOVO B450 LA 14

سرویس منوال و شماتیک LENOVO B450 LA 14:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo B50-70 compal_la-b092p_r1.0

سرویس منوال و شماتیک Lenovo B50-70 compal_la-b092p_r1.0:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo B50-70 compal_la-b091p_r1.0

سرویس منوال و شماتیک Lenovo B50-70 compal_la-b091p_r1.0:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo AIVE1 E450C NM-A211

سرویس منوال و شماتیک Lenovo AIVE1 E450C NM-A211:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo A500 compal_la-1971_r1.0

سرویس منوال و شماتیک Lenovo A500 compal_la-1971_r1.0:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo A500 compal_la-1971_r0.3

سرویس منوال و شماتیک Lenovo A500 compal_la-1971_r0.3:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo 3000 N220 N440 Wistron

سرویس منوال و شماتیک Lenovo 3000 N220-N440-Wistron Anote2.0 AMD:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و شماتیک Lenovo 3000 N220 N440 Wistron

سرویس منوال و شماتیک Lenovo 3000 N220 N440 Wistron:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی