پژوهشی پیرامون اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

دسته بندي : فنی و مهندسی » صنایع

پژوهش و تحقیق  اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

فایل اصلی پایان نامه   :  DOC 

حجم فایل    :  290KB 

تعداد کل صفحات :  180 صفحه

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چکيده

«سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» هر دو مفاهيمي هستند مهم و اساسي که تحقيق بر روي هر يک و استفاده از ثمرات آن در پياده سازي و تحقق کامل ان دو در مراکز صنعتي، سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد.

اگر چه هر يک از سيستم‌هاي فوق به تنهايي داراي اهميت بسيار و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي خاصي نيز مي‌باشند وليکن مهم آن است که بتوان  با شناخت و احاطه کامل بر روي هر کدام بصورت جداگانه دست به ترکيب و درآميختن اين دو با هم زد. بکارگيري هماهنگ و توامان سيستمهاي فو‌ق‌الذکر افزايش در کارآيي و بهره‌وري فراواني را براي مجموعه بدنبال خواهد داشت.

در تحقيق انجام گرفته تمامي تلاش محقق بر آن است تا مفاهيم درست و کاملي از «سيستم‌هاي انفورماتيک» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثير اين دو را بر يکديگر بيان نمايد.

براي دستيابي به اين هدف «شرکت تعميرات انتقال» که وظيفه نگهداري و تعميرات شبکه انتقال نيروي منطقه مرکزي ايران را عهده‌دار مي‌باشد و «سيستم نگهداري و تعميرات» را بعنوان مبناي اصلي کارکرد خود انتخاب نموده و سالها است که از اين سيستم استفاده مي‌کند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» اين تحقيق برگزيده شده است. در ضمن با بکارگيري توامان «سيستم‌هاي انفورماتيک» در اين شرکت فضاي مناسبي براي رسيدن به هدف پژوهش بدست آمده است.

در ادامه با استفاده از روش «توصيفي ـ پيمايش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقيق به آزمون سئوالات تحقيق پرداخته و نتايج حاصل از آزمون‌ها را بدست آورديم.

سپس بررسي تاثير ايجاد شده بصورت تفصيل بيان شده است و وجوه مختلف اين تاثير نيز در آزمونهاي مختلف اندازه‌گيري شده است.

در پايان ملاحظه مي‌شود که حاصل اين سنجش نشانگر تاثير مطلوب و بسزاي «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عملکرد شرکت مي‌باشد.

تاثيرگذاري بيشتر «سيستم‌هاي انفورماتيک» بر روي عمليات «نگهداري» نسبت به «تعميرات» و رتبه‌بندي تاثيرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندي نهايي که بيانگر حاصل اين پژوهش مي‌باشد، در طول تحقيق به تفصيل ارائه مي‌گردد.

 

فصل اول: کليات تحقيق                                                                                                                                  1         

مقدمه                                                                                                                                             2         

الف ـ تبيين موضوع تحقيق                                                                                                                   4         

ب ـ اهميت موضوع                                                                                                                             7         

ج ـ اهداف                                                                                                                                       9         

د ـ سئوالات اصلي (اساسي)                                                                                                                   10

هـ ـ تاريخچه کوتاه                                                                                                                            11       

و ـ متدلوژي تحقيق                                                                                                                            14       

ز ـ تعريف عملياتي واژه‌ها                                                                                                                     14       

ح ـ مباحث فصول آينده                                                                                                                       15       

فصل دوم: مباني نظري و سير تطور موضوع                                                                                                      17       

مقدمه                                                                                                                                             18       

بخش اول                                                                                                                                        20       

1-       تکنولوژي                                                                                                                                 20       

2-       سيستم‌هاي تکنولوژي اطلاعات                                                                                                      23       

3-       تعريف تکنولوژي اطلاعات                                                                                                            24       

4-       تاريخچه تکنولوژي اطلاعات                                                                                                          28       

5-       کاربردهاي سيستم تکنولوژي اطلاعات در سازمان                                                                                30       

الف ـ کاربرد عملياتي                                                                                                           30       

ب ـ کاربرد اطلاعاتي                                                                                                           33       

ج ـ کاربرد آموزشي                                                                                                             36       

6- پياده سازي سيستم تکنولوژي اطلاعات                                                                                                38       

بخش دوم                                                                                                                                                        44       

1-       جايگاه سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             44       

2-       تعريف سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                             46       

3-       لزوم استفاده از سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                                   47       

4-       معايب ناشي از نداشتن سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات                                                                          48       

5-       انواع روشهاي نگهداري و تعميرات                                                                                                   50       

الف ـ نگهداري و تعميرات به منظور بهبود                                                                                          50       

ب ـ نگهداري و تعميرات در هنگام بروز اشکال                                                                                   51       

ج ـ نگهداري و تعميرات پيشگيري                                                                                                   52       

د ـ نگهداري و تعميرات پيشگويي کننده                                                                                            53       

هـ ـ نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير                                                                                              54       

6-       نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها                                                                                                    56       

7-       نگهداري و تعميرات در شبکه انتقال نيرو                                                                                            57       

بخش سوم                                                                                                                                                       59       

1-       تئوري هاي مبتني بر عامل تاثير                                                                                                      59       

الف ـ جبر تکنولوژي                                                                                                                    59       

ب ـ جبر سازماني                                                                                                                       61       

ج ـ ديدگاه اقتضاء و ضرورت                                                                                                          62       

2- انواع تاثير تکنولوژي بر سازمان                                                                                                          63       

1-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر اقتصاد سازمان                                                                    63       

2-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر ساختار سازمان                                                                    67       

3-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيک بر عملکرد سازمان                                                                  72       

الف ـ تاثير بر مهندسي مجدد منابع انساني                                                                  72       

ب ـ تاثير بر استراتژي سازمان                                                                                74       

ج ـ تاثير بر متمايز ساختن عملکرد سازمان                                                                 75       

د ـ تاثير بر کارايي عمليات                                                                                    76       

هـ ـ تاثير بر طراحي مجدد گردش کار                                                                      77       

بخش چهارم                                                                                                                                                     79       

مهمترين تحقيقات پيرامون تکنولوژي اطلاعات و عملکرد سازمان                                                                     79       

برگزيده تحقيقات انجام گرفته در ايران                                                                                                      84

خلاصه                                                                                                                                            88

فصل سوم: روش تحقيق                                                                                                                                89       

مقدمه                                                                                                                                             90       

1-       روش تحقيق                                                                                                                             91       

الف ـ بررسي‌هاي موردي                                                                                                              92       

ب ـ بررسي‌هاي آزمايشگاهي                                                                                                         93       

ج ـ منابع دست دوم                                                                                                                    94       

د ـ روش تحقيق از راه بررسي يا پيمايش                                                                                           94       

2- تحليل عملي روش                                                                                                                         95

3- مدل تئوري و متغيرهاي مورد آزمون                                                                                                    96

4- متغيرهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 97

5- معيارهاي سئوالات فرعي                                                                                                                 98

6- جامعه آماري و روش جمع‌آوري اطلاعات                                                                                              99

7- جامعه نمونه و پايايي و روايي پرسشنامه                                                                                                100      

خلاصه                                                                                                                                            104      

فصل چهارم: تجزيه و تحليلي اطلاعات                                                                                                           105      

مقدمه                                                                                                                                             106      

1-       ويژگي‌هاي جامعه آماري                                                                                                               107      

الف ـ ترکيب جامعه آماري از نظر مدرک تحصيلي                                                                                108      

ب ـ ترکيب جامعه آماري از نظر موقعيت شغلي                                                                                    109      

ج ـ ترکيب جامعه آماري از نظر سابقه کار                                                                                          110      

2- آزمون سئوالات تحقيق                                                                                                                    111      

الف ـ سئوالات مرتبط                                                                                                              112      

ب ـ نوع و نحوه انتخاب تکنيک‌هاي آماري                                                                                    112

3- سئوال فرعي اول                                                                                                                           114      

4- سئوال فرعي دوم                                                                                                                           118      

5- سئوال فرعي سوم                                                                                                                          121      

6- سئوال فرعي چهارم                                                                                                                        125      

7- مجموع کليه سئوالات فرعي (سئوال اصلي پژوهش)                                                                                  128      

8- تحليل واريانس                                                                                                                             132      

9- تحليل واريانس سئوال فرعي اول                                                                                                        133      

10- تحليل واريانس سئوال فرعي دوم                                                                                                      137      

11- تحليل واريانس سئوال فرعي سوم                                                                                                     143      

12- تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم                                                                                                   149      

خلاصه                                                                                                                                            154      

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات                                                                                                              156      

مقدمه                                                                                                                                             157      

1-       نتايج تحقيق                                                                                                                             158      

2-       نتايج تحليلي تحقيق                                                                                                                    159

3-       محدوديت‌ها                                                                                                                              162      

4-       پيشنهادات                                                                                                                                163      

منابع                                                                                                                                                             167

الف ـ منابع فارسي                                                                                                                              168

ب ـ منابع انگليسي                                                                                                                             171

ضميمه                                                                                                                                                          174

 


دسته بندی: فنی و مهندسی » صنایع

تعداد مشاهده: 366 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 180

حجم فایل:289 کیلوبایت

 قیمت: 100,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:

  فایل اصلی پایان نامه   :  DOC 

  حجم فایل    :  290KB 

  تعداد کل صفحات :  180 صفحه • محتوای فایل دانلودی:
  فایل اصلی پایان نامه : DOC

  حجم فایل : 290KB

  تعداد کل صفحات : 180 صفحه