اخرین محصولات ثبت شده

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG GRS175

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG GRS175:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG FR310 (MBX 80 QUANTA NE5)

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG FR310 (MBX 80 QUANTA NE5):برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 61611

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 61611:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Sony PCG FR130 MBX 80

شماتیک و سرویس منوال Sony PCG FR130 MBX 80:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 5J5M VGN CR21S QUANTA GD1A MBX 177A REV 2A

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 5J5M VGN CR21S QUANTA GD1A MBX 177A REV 2A:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از ا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 5G2T VGN CR13 QUANTA GD1 MBX 177 REV 1A

شماتیک و سرویس منوال SONY PCG 5G2T VGN CR13 QUANTA GD1 MBX 177 REV 1A:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY MSS1 MBX 155 REV 0.30Sec

شماتیک و سرویس منوال SONY MSS1 MBX 155 REV 0.30Sec:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال sony MX2 1207 FOR NETIN 1208

شماتیک و سرویس منوال sony MX2 1207 FOR NETIN 1208:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز ب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY MS70 MBX 160 TOUCHPAD REV 0.20

شماتیک و سرویس منوال SONY MS70 MBX 160 TOUCHPAD REV 0.20:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SONY MS04 MBX 143 REV 1.0

شماتیک و سرویس منوال SONY MS04 MBX 143 REV 1.0:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به ن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Sony MBX 269 MBX 268 HK5 HK6

شماتیک و سرویس منوال Sony MBX 269 MBX 268 HK5 HK6:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز ب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Sony MBX 247 QUANTA HK1 REV 2A

شماتیک و سرویس منوال Sony MBX 247 QUANTA HK1 REV 2A:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل