فایل های دسته بندی کتابداری - صفحه 1

فهرست نویسی در کتابخانه ها

فهرست نویسی در کتابخانه ها؛ بخشی از متن اصلی : فهرست کتابخانه ليست منظمي است از کتابها و ساير مدارک اطلاعاتي کتابخانه است که اطلاعات تو صيفي اعم از نام نويسنده " عنوان ، ويرايش ، ناشر، تاريخ انتشار و مشخصات ظاهري، موضوع ومحل بايگاني مد رک مورد نظر ذ کر ميشود. همانطور که تمام کتاب ، بيانگر اطلاعات د

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل