فایل های دسته بندی هنر و گرافیک - صفحه 1

نخستین عکاس زن ایرانی

نخستین عکاس زن ایرانی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصویر سازی

تصویر سازی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول فلسفه رشته هنر

اصطلاح «فلسفه» از طر یق ترجمه هاي یونانی قرنهاي دوم و سوم هجري (هشتم و نهم ميلادی) به زبا ن عربی وارد شـد. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصی هنر رشته هنر

یکی از بزرگترین رازهاي دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانع کنندهاي بـراي آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود .جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی.خواص فیزیکی به خصوصیات و ویژگيهای مواد و مصالح ساختمانی از قبیل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـت هـدا یت حرارتی والکتریکی و خواص فیزیکی مواد گویند.

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دروس مشترك هنر (2)رشته هنر

قدیمیترین مرحله زندگی بشر در فلات ایران، تمدن عصر حجر میانی است که حدود 10000 تا 12000 سال پـیش از میلاد مسیح قدمت دارد. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 -

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن رشته هنر

صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در تولید ان نقش اساسی دارد. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دروس مشترك هنر (5)رشته هنر

زیبایی شناسی یعنی هر آنچه که به زیبایی مربوط میشود و هر آنچه که منش زیبـا را تعریـف مـیکنـد و همچنـین شامل مباحثی در مورد کاربرد زیبایی و سودمندي و بیانگر اثر هنري است. جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دروس مشترك هنر (1)رشته هنر جزوه

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی. دوران پارینه سنگی( پالئوتیک):این دوران قدیمی ترین دوره پیش از تاریخ است. در این دوران پایه اقتصادي مردم بـر شـکار و صـید مـاهی و گـرد آوري ریشه و برگ گیاهان مبتنی بوده

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی