فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 1

روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل

روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل – شامل 8 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Galerkin در حل معادلات دیفرانسیل

Galerkin در حل معادلات دیفرانسیل؛ مقدمه: روش Galerkin یک روش عددی است که برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل بکار می رود. این روش روی معادله دیفرانسیل عمل می کند نه روی تابعک انرژی پتانسیل کلی.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روش رانگ کوتا با استفاده از درونیابی هرمیتی برای DDE

ترجمه مقاله در مورد یکی از روش های حل معادلات دیفرانسیل تأخیری می باشد .

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

CloudSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Cloud Computing Environments and Evaluation of Re

CloudSimابزار برای مدل سازی و شبیه سازی محیط های محاسبات ابری و ارزیابی الگوریتم های تأمین منابع

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Queue Size Distribution of Geo/G/1 Queue Under the Min(N, D)-Policy

توزیع صف Geo/G/1 با حداقل (N, D)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

application of fuzzy logic in transport planning

کاربرد منطق فازی در اصل انتقال و حمل و نقل شهری

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی