تحقیق درباره سلول گیاهی

دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی
مقدمه :
سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.
در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

فهرست:
مقدمه
روش مشاهده سلول گیاهی
دیواره یاخته‌ای
غشای سلولی
سیتوپلاسم 
ریبوزومها
شبکه آندوپلاسمی
دستگاه گلژی
میکروبادیها
لیزوزوم‌ها
واکوئلها
میتوکندری
پلاستها
هسته
تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری
کلروپلاست
مقدمه
تاریخچه
اندازه کلروپلاست
رنگ کلروپلاست
تعداد و محل کلروپلاست
پوشش پلاستی
غشای خارجی
اطاق خارجی
غشای داخلی
اطاق داخلی
سیستم غشایی درون کلروپلاست
کلروپلاست جایگاه فتوسنتز
ژنوم کلروپلاست
کلروپلاست‌زایی
تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی
میتوکندری
نگاه کلی
تاریخچه
شکل و اندازه میتوکندری و تغییرات آنها
شکل
اندازه
 ساختمان میتوکندری
غشای خارجی
اطاق خارجی
غشای داخلی
اطاق داخلی
ژنوم میتوکندری
نقش زیستی میتوکندری
تنفس هوازی سلولها
سنتز اسیدهای چرب
دخالت میتوکندری در گوارش چربیها
ذخیره و تجمع مواد در میتوکندریها
محل میتوکندریها در سلول
تعداد میتوکندریها در سلول
منشا میتوکندری
خاستگاه پروکاریوتی میتوکندری
واکوئل
نگاه کلی
تفکیک یا جدا سازی واکوئلی
تغییرات واکوئلها
ساختار و فرا ساختار واکوئلها
محتوای واکوئلی
 ساختمان دستگاه گلژی
ساکول یا سیسترن یا سیسترنا
دیکتیوزوم
تفاوت دستگاه گلژی در سلولهای گیاهی و جانوری
ترکیب شیمیایی دستگاه گلژی
منشا دستگاه گلژی
اعمال دستگاه گلژی
هسته
اجزای اصلی هسته
 خواص اساسی هسته
جرم و بار هسته
 شعاع هسته
خواص دینامیکی هسته

دسته بندی: علوم پایه » زیست شناسی

تعداد مشاهده: 44 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:922 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب Word و قابل ویرایش